Blog Mistrz Pióra

Jak napisać dyskusję do pracy magisterskiej?

Jak napisać dyskusję do pracy magisterskiej?

Dyskusja to ważna część pracy magisterskiej, w której omawiasz wyniki swoich badań i wyciągasz wnioski na ich podstawie. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak napisać dobrą dyskusję do pracy magisterskiej:

 • Zestawienie wyników z hipotezami badawczymi: W dyskusji należy wyczerpująco opisać i omówić wyniki swoich badań oraz porównać je z hipotezami badawczymi postawionymi we wstępie pracy. Należy również zwrócić uwagę na wszystkie odstępstwa od przewidywanych wyników.
 • Interpretacja wyników: W dyskusji należy dokładnie zinterpretować wyniki swoich badań. Należy zwrócić uwagę na znaczenie i implikacje każdego wyniku i wyjaśnić, jakie znaczenie ma dla Twojego badania. Przy interpretacji wyników należy również uwzględnić bieżącą literaturę, aby ocenić, czy Twoje wyniki są zgodne z innymi badaniami w danej dziedzinie.
 • Omówienie ograniczeń: W dyskusji należy uwzględnić ograniczenia badania, takie jak mała próba, ograniczona ilość czasu, niedoskonała metoda pomiaru lub brak kontroli zmiennych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te ograniczenia i zastanowić się, jak mogą wpłynąć na Twoje wyniki i wnioski.
 • Wnioski: Na koniec dyskusji należy wyciągnąć wnioski z Twoich badań i zastanowić się, jakie są ich implikacje dla danej dziedziny. Należy podsumować, co udało Ci się osiągnąć w badaniach i jakie wnioski można wyciągnąć z Twojej pracy magisterskiej.
 • Dalsze badania: W dyskusji można również zwrócić uwagę na kierunki dalszych badań. Warto wskazać, jakie zagadnienia wymagają dalszych badań lub jakie problemy nie zostały rozwiązane w Twojej pracy magisterskiej.

Warto pamiętać, że dyskusja powinna być napisana w sposób klarowny i zrozumiały dla czytelnika, unikając nadmiernego stosowania specjalistycznych pojęć i skrótów.

 

Dyskusja to sekcja pracy dyplomowej, w której interpretujesz i dyskutujesz znaczenie twoich wyników. To jest również miejsce, w którym przedstawiasz ograniczenia swojego badania, wskazujesz kierunki dalszych badań i podsumowujesz wnioski z twojej pracy.

Oto kilka wskazówek dotyczących pisania sekcji dyskusji zgodnie z formatem IMRAD:

 • Rozpocznij od sformułowania wniosków: Na początku sekcji dyskusji przedstaw swoje wnioski z badania. Powinieneś zacząć od omówienia najważniejszych i najbardziej interesujących wyników, a następnie omówić bardziej szczegółowo pozostałe.
 • Porównaj swoje wyniki z wynikami innych badań: Porównaj swoje wyniki z innymi wynikami opublikowanymi w literaturze. Omów podobieństwa i różnice w twoich wynikach w porównaniu z innymi wynikami. Podaj przyczyny różnic, jeśli jest to możliwe.
 • Omów ograniczenia badania: W sekcji dyskusji powinieneś również omówić ograniczenia swojego badania. Wymień czynniki, które mogły wpłynąć na wyniki i ograniczyć ich wiarygodność.
 • Zaproponuj kierunki dalszych badań: Przedstaw propozycje kierunków dalszych badań, które mogą wyniknąć z twojego badania. Wymień pytania badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, i zasugeruj, jakie metody badawcze można wykorzystać do uzyskania lepszych wyników.
 • Podsumuj ważność swojej pracy: Na końcu sekcji dyskusji podsumuj ważność twojej pracy. Wymień główne wnioski i zwróć uwagę na ich znaczenie w kontekście szerszej dziedziny badawczej.

Pamiętaj, że dyskusja powinna być oparta na twoich wynikach, ale również na poprzednich badaniach i literaturze naukowej. Staraj się prezentować swoje wnioski w sposób klarowny i przekonujący, wykorzystując liczby i grafy, gdy to jest możliwe.

 

Możliwe dodatkowe wskazówki dotyczące pisania dyskusji w pracy dyplomowej według IMRAD to:

 • Przed rozpoczęciem pisania dyskusji warto dokładnie przeanalizować wyniki badań i wskazać najważniejsze wnioski, które wynikają z wykonanych eksperymentów lub analizy danych.
 • W dyskusji warto odwoływać się do literatury naukowej i porównywać wyniki własnych badań z wynikami innych autorów, co pozwoli na uzyskanie szerszego kontekstu i zwiększenie wartości wniosków.
 • Ważne jest również omówienie potencjalnych ograniczeń badań oraz dalszych kierunków badawczych, które wynikają z uzyskanych wyników. Można również poddać krytyce swoje podejście badawcze i zaproponować alternatywne podejścia do badania omawianego zagadnienia.
 • Dyskusja powinna być napisana w sposób jasny i przejrzysty, unikając zbyt skomplikowanego języka naukowego i stosując odpowiednie przykłady, które ułatwią zrozumienie prezentowanych wniosków.
 • Warto również zadbać o logiczną strukturę dyskusji i jej poprawną organizację, aby czytelnik miał łatwy dostęp do najważniejszych informacji i wniosków.

 

Jeśli chodzi o tematy związane z nauką i badaniami, to można poruszyć między innymi takie kwestie jak:

 • Planowanie i prowadzenie badań naukowych
 • Interpretacja wyników badań i wnioskowanie
 • Metodologie badań w różnych dziedzinach naukowych
 • Etyka w badaniach naukowych
 • Przegląd literatury naukowej i jej krytyczna analiza
 • Prezentacja wyników badań w różnych formach (artykuły, referaty, prezentacje itp.)
 • Komunikacja naukowa i popularnonaukowa
 • Zastosowanie technologii w badaniach naukowych
 • Historia i filozofia nauki
 • Interdyscyplinarne podejście do badań
 • Badania jako narzędzie rozwoju społecznego i gospodarczego

 

Oto krótkie omówienie wymienionych przeze mnie pojęć:

 • Projekt badawczy – planowany w sposób systematyczny proces pozyskiwania informacji na określony temat badawczy, obejmujący ustalenie celów, pytania badawcze, dobór odpowiednich metod i technik badawczych.
 • Ankieta – narzędzie badawcze służące do pozyskiwania informacji od badanych w formie pytań z odpowiedziami zamkniętymi lub otwartymi.
 • Test statystyczny – metoda umożliwiająca na podstawie zebranych danych i próby wykonywanie wniosków dotyczących populacji, do której należy badana zmienna.
 • Część teoretyczna pracy – część pracy naukowej zawierająca przegląd literatury, teorie i definicje związane z tematem pracy.
 • Praca licencjacka – praca dyplomowa napisana przez studenta na końcu studiów licencjackich, mająca na celu przedstawienie osiągnięć i wiedzy studenta w określonym zakresie.
 • Część praktyczna pracy – część pracy naukowej obejmująca opis i analizę wyników badań lub projektu.
 • Artykuł naukowy – krótki tekst naukowy publikowany w czasopiśmie naukowym, przedstawiający oryginalne wyniki badań lub przegląd literatury na określony temat.
 • IMRAD – skrót od Introduction (Wstęp), Methods (Metody), Results (Wyniki) and Discussion (Dyskusja), czyli standardowa struktura artykułów naukowych.

 

IMRAD to skrótowiec od angielskich słów Introduction, Methods, Results, and Discussion, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: Wprowadzenie, Metody, Wyniki i Dyskusja. Jest to jeden z najczęściej stosowanych schematów strukturalnych w naukowych artykułach i pracach dyplomowych.

 • Wprowadzenie (Introduction) to pierwsza sekcja pracy, w której autor wprowadza czytelnika w temat, przedstawia istniejące badania i określa cel i znaczenie badania, które zostało przeprowadzone.

 

 • Metody (Methods) to sekcja, w której autorzy opisują, jakie metody badawcze zastosowali, aby odpowiedzieć na pytania badawcze lub osiągnąć cel pracy. Opisują tu szczegółowo proces badawczy, próbę badawczą oraz metody analizy danych.

 

 • Wyniki (Results) to sekcja, w której autorzy prezentują wyniki badań. Najczęściej zawiera ona tabelki, wykresy i opisy wyników. Sekcja wyników powinna zawierać jedynie wyniki, bez interpretacji czy dyskusji.

 

 • Dyskusja (Discussion) to sekcja, w której autorzy interpretują i omawiają wyniki swojego badania. Omawiają tutaj wnioski, jakie można wyciągnąć z badań i porównują swoje wyniki z wynikami innych badań. Sekcja dyskusji jest kluczowa dla pracy, ponieważ to właśnie tam autorzy wyciągają najważniejsze wnioski i pokazują, jakie znaczenie ma ich praca dla danego obszaru nauki.

 

 • Podczas pisania dyskusji warto skupić się na tym, jak wyniki badania wpływają na istniejącą wiedzę w danej dziedzinie, jakie są ich implikacje praktyczne i jakie kierunki badań są otwarte do dalszych rozwoju. Ważne jest, aby nie tylko przedstawić własne wnioski, ale również odnieść się do opinii innych naukowców i publikacji, które są związane z tematem badania.

 

 • W dyskusji można również omówić ograniczenia badań oraz niedociągnięcia metodologiczne, które wpłynęły na wyniki. Należy również przedstawić ewentualne sugestie dotyczące dalszych badań i kierunków rozwoju danego zagadnienia.

 

 • W sekcji Dyskusja warto również porównać swoje wyniki z wynikami innych badań przeprowadzonych na podobnych tematach, aby pokazać, jakie są podobieństwa i różnice między nimi. Ponadto, warto zwrócić uwagę na ograniczenia badania i potencjalne źródła błędów, które mogą wpłynąć na wyniki. Należy także przedstawić implikacje swoich wyników dla dalszych badań oraz praktyki, aby pokazać, jakie są potencjalne konsekwencje wyników dla dziedziny naukowej lub praktyki zawodowej

Każda sekcja w IMRAD ma swoje określone cele i zadania, które pozwalają na uporządkowane przedstawienie wyników badań. Wprowadzenie ma za zadanie zainteresować czytelnika tematem pracy i przedstawić cel badania, metodologia służy do opisania metody przeprowadzenia badania, wyniki prezentują same wyniki badania, natomiast dyskusja służy do ich interpretacji i porównania z wcześniejszymi badaniami oraz wyciągnięcia wniosków. Takie podejście pozwala na jasne przedstawienie badań i zwięzłe przekazanie najważniejszych informacji.

Podsumowując, sekcja dyskusji to bardzo ważny element pracy naukowej, ponieważ pozwala na interpretację i omówienie wyników badania oraz przedstawienie ich znaczenia dla danej dziedziny nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • W niektórych publikacjach naukowych, zwłaszcza w dziedzinach technicznych, stosowany jest także rozdział Podsumowanie (Conclusion), który zawiera krótkie streszczenie pracy i podsumowanie jej głównych wyników.

 

Takie podejście do organizacji pracy naukowej pozwala na klarowne i zrozumiałe przedstawienie wyników badań oraz ułatwia czytelnikom zrozumienie procesu badawczego oraz wniosków płynących z badań.

 

 

NASZE USŁUGI

h
Poprawa prac licencjackich i magisterskich

Poprawiamy i korygujemy prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, doktorskie. Uwzględniamy wszystkie poprawki promotora, a wysoki współczynnik plagiatu nam nie straszny.

h
Pomoc w pisaniu pracy dyplomowej

Profesjonalna pomoc w pisaniu prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich z różnych dziedzin.

i
Skuteczna poprawa plagiatu

Skutecznie poprawiamy plagiaty w pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich, dyplomowych.

i
Pisanie prac habilitacyjnych

Profesjonalna pomoc w redagowaniu tekstów na poziomie prac habilitacyjnych.

Tworzeniu analiz statystycznych

Profesjonalna pomoc w tworzeniu analiz statystycznych na potrzeby prac naukowych.

Projektach naukowych

Pomoc w tworzeniu profesjonalych projektów naukowych.

Analiz

Zadowolony klientów

Publikacji

Wypitych kaw

Opinie

Jedyne czego żałuję, to że wczesniej nie trafiłem do "Mistrza Pióra". Zaoszczędzone mnóstwo nerwów oraz czasu, jest warte każdej ceny. Bardzo profesjonalnie polecam!

Wiktor, Praca Habilitacyjna

Współpraca z "Mistrzem Pióra" mogę ocenić na 5+. Fachowa, merytoryczna wiedza oraz lekkie pióro. Jestem bardzo zadowolona

Ewelina, Praca Magisterska

Jestem bardzo zadowolony, obsługa kompleksowa, pomoc bardzo rzetelna i profesjonalna. Duża wiedza, i świetna estetyka. Na pewno będę polecał. Pozdrawiam, Maciek

Maciek, Praca Doktorska