BADANIA DO PRACY MAGISTERSKIEJ

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

NASZE USŁUGI

Jeśli nie wiesz jak skutecznie przeprowadzić metodologicznie poprawne badania do swojej pracy dyplomowej zgłoś się do nas.

h
Projektowanie badań

• projektowanie badań z wykorzystaniem standaryzowanego lub autorskiego kwestionariusza ankiety lub innych narzędzi/technik badawczych

h
Charakterystyka grupy docelowej

• charakterystykę grupy docelowej (target group) z uwzględnieniem minimalnej wielkości próby dla której realizowane będą zadane parametry ( kalkulator doboru próby, randomizacja)

i
Narzędzia badawcze

• przygotowanie narzędzia badawczego dostosowanego do celów, hipotez i/lub założeń pracy dyplomowej

h
Kompleksowa obsługa statystyczna

kompleksową obsługę statystyczną badania tj. opis zastosowanych testów i przeprowadzonych analiz statystycznych, raport statystyczny i finalną prezentację danych

h
Wnioski

• opracowanie wniosków wynikających z uzyskanych wyników badań i korespondujących z założeniami pracy dyplomowej.

BADANIA ANKIETOWE DO PRACY DYPLOMOWEJ NA ZLECENIE

Badania ankietowe to metoda badawcza, w której respondentom zadaje się ustalone wcześniej pytania za pomocą ankiety lub kwestionariusza. Celem takich badań jest poznanie opinii, postaw, zachowań lub innych cech badanej populacji. Ankiety mogą być realizowane w formie papierowej lub elektronicznej, a odpowiedzi respondentów są analizowane statystycznie w celu uzyskania wniosków na temat badanego zjawiska. Badania ankietowe są popularną metodą badawczą stosowaną w różnych dziedzinach, takich jak nauki społeczne, psychologia, marketing, badania rynku, medycyna i wiele innych.

Wykonanych badań

Skuteczności

Zadowolonych klientów

Wypitych kaw

Jakie są metody badawcze w pracy magisterskiej ?

W pracy magisterskiej, podobnie jak w innych pracach naukowych, można stosować różne metody badawcze. Najczęściej wykorzystywanymi metodami badawczymi są:

 1. Metoda analityczna – polega na analizie danych z różnych źródeł, np. literatury, statystyk, badań marketingowych itp.
 2. Metoda eksperymentalna – polega na przeprowadzeniu eksperymentu lub serii eksperymentów, które pozwalają na uzyskanie danych na temat badanego zjawiska.
 3. Metoda sondażu – polega na przeprowadzeniu badania ankietowego lub wywiadu z grupą respondentów, której opinie i zachowania są reprezentatywne dla badanego zjawiska.
 4. Metoda obserwacyjna – polega na bezpośrednim obserwowaniu badanego zjawiska lub zachowania badanych osób.
 5. Metoda modelowania – polega na budowaniu modelu matematycznego lub symulacyjnego badanego zjawiska, który pozwala na przewidywanie jego dalszego rozwoju.

Ostateczny wybór metody badawczej zależy od tematu pracy magisterskiej, celów badawczych, dostępności danych oraz preferencji i umiejętności autora pracy.

Jakie są metody badawcze w pracy licencjackiej ?

W pracy licencjackiej jako metody badawcze można wykorzystać m.in.:

 1. Badania literaturowe – polegają na analizie i syntezie dostępnych źródeł dotyczących tematu pracy. Pozwalają na uzupełnienie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie w pracy wcześniej opracowanych rozwiązań.
 2. Badania ankietowe – polegają na przeprowadzeniu ankiet wśród badanych, które pozwalają na zebranie danych i opinii na temat badanego zjawiska.
 3. Badania obserwacyjne – polegają na bezpośrednim obserwowaniu badanego zjawiska i jego analizie.
 4. Badania eksperymentalne – polegają na wprowadzeniu określonych zmian w badanym zjawisku i obserwacji ich skutków.
 5. Analiza dokumentów – polega na analizie dokumentów i aktów prawnych dotyczących badanego zjawiska.
 6. Wywiady – polegają na przeprowadzeniu rozmów z wybranymi osobami na temat badanego zjawiska.

Wybór konkretnej metody badawczej zależy od charakteru pracy oraz badanego zjawiska. W pracy licencjackiej zwykle stosuje się jedną lub kilka z tych metod w zależności od potrzeb.